Skip to main content

Aangeboren hartafwijkingen

Sommige mensen worden geboren met afwijkingen aan het hart. Deze kunnen ernstig zijn en al op kinderleeftijd een operatie vereisen. Andere afwijkingen zijn milder en kunnen gewoon opgevolgd worden. Eens een kind met een aangeboren hartafwijking de volwassen leeftijd bereikt, zal deze patient voor de cardiologische opvolging overgaan van de dienst pediatrie naar de dienst volwassen cardiologie. Ook worden sommige hartafwijkingen pas op volwassen leeftijd opgemerkt. Kinderen met zeer complexe, ernstige hartafwijkingen worden meestal vanop kinderleeftijd in een universitair centrum gevolgd, en zullen daar op volwassen leeftijd ook verder gevolgd worden. Minder complexe aangeboren hartafwijkingen worden ook in ons ziekenhuis gevolgd. We hebben een heel goede en nauwe samenwerking met de dienst “volwassenen met aangeboren hartafwijkingen” van het UZ Gent.

VOORBEELDEN VAN AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN

Afwijkingen van de hartkamers:

  • één van de hartkamers is onderontwikkeld, of afwezig
  • er bestaat een verbinding (“gaatje”) tussen twee hartkamers

Afwijkingen van de bloedvaten:

  • de aders of slagaders komen niet op de correcte plaats in het hart toe of vertrekken niet vanop de correcte plaats
  • een ader of slagader is afwezig
  • er zijn vernauwingen in een ader of slagader
  • de kransslagaderen zijn abnormaal aangelegd
  • er zijn verbindingen tussen bepaalde bloedvaten aanwezig

Afwijkingen van de hartkleppen:

  • één of meerdere kleppen hebben een afwijkende vorm of functie

Afwijkingen van het hartritme:

  • aangeboren geleidingsstoornissen van het hart, waarvoor soms op jongen leetijd een pacermaker aangewezen is
  • aangeboren ritmestoornissen (bv Brugada syndroom, catecholaminerge polymorfe VT (CPVT), lang QT syndroom, …)

OORZAAK

Aangeboren afwijkingen kunnen op zichzelf staan, waarbij er gedurende de ontwikkeling van het hart een probleem opgetreden is. Andere aangeboren afwijkingen kaderen binnen een groter genetisch probleem, bijvoorbeeld chromosoom- of genafwijkingen. Sommige genetische afwijkingen zijn ook overerfbaar en kunnen dus bij meerdere familie leden voorkomen.

ONDERZOEKEN

Afhankelijk van de problematiek zullen alle mogelijke onderzoeksmethoden uit de cardiologie toegepast worden voor diagnose en behandeling bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Vaak zullen ook radiologische onderzoeken noodzakelijk zijn (scanners bv).

BEHANDELINGEN

Afhankelijk van het probleem kan er gekozen worden voor louter opvolging, of behandeling.

De behandeling hangt af van het probleem. Vele zaken vragen een medicamenteuze behandeling. Soms zijn verdere ingrepen nodig. Een ritmestoornis kan bijvoorbeeld door een pacemaker of ablatie opgevangen worden. Een probleem aan een bloedvat of hartklep kan verholpen worden door een ingreep via de lies of een hartoperatie. Een gaatje in het hart moet soms geopereerd worden, maar kan vaak ook via de lies gesloten worden zonder open- hart operatie.